کتاب بازان

تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

نویسندگان

کتاب خوب یک همراه دل­نشین است. همراهی که می توان با آن انس گرفت و شریکی باشد برای لحظه های مان. ولی دغدغه و مسأله ای که وجود دارد پیدا کردن کتاب خوب است. با یک نگاه سطحی به پیشخوان بعضی از کتاب فروشی ها می توان به این حقیقت واقف شد که پیدا کردن کتاب خوب یک مسأله است و در واقع اولین گام برای ورود به دنیای خوب کتاب خواندن یافتن یک منبع خوب است. ما در کتاب بازان سعی مان بر این است که کتاب های خوبی که خودمان مطالعه کرده ایم را به دیگران هم معرفی کنیم. البته به یاری خداوند سعی خواهیم کرد معرفی کتاب های خوبی که در سطح وب یا نشریات مکتوب هم پیدا می کنیم با دیگران به اشتراک بگذاریم.

باشد که ما هم سهمی داشته باشیم در ....